Akcjonariusze

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Gdańsk, 22.09.2020r.

Dematerializacja akcji

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić, w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 12.00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem:  58 309 72 45 lub adresem mailowym: aszwarc@remontowa-rsb.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gdańsk, 14.10.2020r.

Dematerializacja akcji

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić, w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 12.00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem:  58 309 72 45.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gdańsk, 05.11.2020r.

Dematerializacja akcji
Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od dnia 21.10.2020r., w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 0800 do 1200, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem:  58 309 72 45.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gdańsk, 05.11.2020r.

Dematerializacja akcji

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić od dnia 21.10.2020r., w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 0800 do 1200, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem:  58 309 72 45.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gdańsk, 26.11.2020r.

Dematerializacja akcji

Zarząd Remontowa Shipbuilding S.A. z siedzibą w Gdańsku wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Swojskiej 8, 80-958 Gdańsk w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji może nastąpić, w dni robocze – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 12.00, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu pod numerem:  58 309 72 45.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gdańsk, 11.02.2021r.

Informacja dla akcjonariuszy Remontowa Shipbuilding S.A. – dematerializacja akcji

Akcjonariusze Remontowa Shipbuilding S.A. są zobowiązani do zdematerializowania swoich akcji. Dematerializacja polega w praktyce na zamianie dokumentu sporządzonego na nośniku papierowym na zapis akcji w formie elektronicznej.

W tym celu Remontowa Shipbuilding S.A. podpisała Umowę o prowadzenie Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy z Biurem Maklerskim PKO BP S.A. (dalej: „Umowa”).

Na podstawie Umowy Biuro Maklerskie PKO BP S.A. będzie prowadziło Elektroniczny Rejestr Akcjonariuszy, a po zakończeniu dematerializacji będzie uczestniczyło w obrocie akcjami.

Remontowa Shipbuilding S.A. w zamian za przekazanie posiadanych akcji wyda akcjonariuszowi pisemne Pokwitowanie złożenia instrumentów rejestrowych, które będzie dokumentem potwierdzającym Państwa uprawnienia właścicielskie z akcji Remontowa Shipbuilding S.A. również w relacjach z Biurem Maklerskim PKO BP S.A.

Remontowa Shipbuilding S.A. uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych określonych w art. 3283 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych i tylko w takim zakresie będziemy prosić o ich podanie.

W ocenie Biura Maklerskiego PKO BP S.A., na podstawie przepisów ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu (m.in. art. 36), konieczne jest pozyskanie od akcjonariuszy szerokiego zakresu danych osobowych. Przetwarzania tych danych osobowych będzie wykonywało wyłącznie Biuro Maklerskie PKO BP S.A.

W związku z powyższym, akcjonariusz Remontowa Shipbuilding S.A., w celu zakończenia procedury dematerializacji akcji zobowiązany będzie do stawiennictwa w placówce Biura Maklerskiego PKO BP S.A.

Poniżej adresy niektórych placówek Biura Maklerskiego PKO BP S.A. :

Gdańsk al. Grunwaldzka 103 80-244 Oddział 1 w Gdańsku

Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 59 80-557 Oddział 2 w Gdańsku

Gdańsk ul. Okopowa 3 80-958 Oddział 3 w Gdańsku

Gdańsk ul. Jagiellońska 2A 80-371 Oddział 11 w Gdańsk

Gdańsk ul. Kartuska 5 80-103 Oddział 14 w Gdańsku

Gdańsk ul. Słowackiego 35 80-257 Oddział 17 w Gdańsku

Gdynia ul. Jerzego Waszyngtona 17 81-342 Oddział 1 w Gdyni

Gdynia ul. Wójta J. Radtkego 53 81-355 Oddział 2 w Gdyni

Gdynia ul. Unruga 48 A 81-181 Oddział 10 w Gdyni

Gdynia ul. Płk. Dąbka 247 81-155 Oddział 3 w Gdyni

Gdynia ul. Władysława IV 21 81-361 Oddział 4 w Gdyni

Gdynia ul. Narcyzowa 1 81-653 Oddział 7 w Gdyni

Gdynia ul. Chwaszczyńska 21 81-571 Oddział 8 w Gdyni

Więcej informacji na stronie www.bm.pkobp.pl

Infolinia Biura Maklerskiego PKO BP S.A. (czynna 8:00 – 17:00 w dni robocze):  telefon 801 304 403 lub (81) 535 63 63.

Remontowa Shipbuilding S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych osobowych przetwarzanych przez Biuro Maklerskie PKO BP S.A.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Gdańsk, 11.02.2021r.

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy, Pełnomocników Akcjonariuszy oraz Zastawników, Użytkowników (dalej jako Akcjonariusz)

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej również jako ADO) jest Remontowa Shipbuilding S.A., zwana dalej również Spółką, z siedzibą: 80-958 Gdańsk, ul. Swojska 8, kontakt: tel. 58 309 66 00; e-mil: sekretariat@remontowa-rsb.pl.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@remontowa-rsb.pl lub drogą pocztową, na adres siedziby Spółki.

 

 1. Spółka przetwarza dane osobowe w celu:
 2. prowadzenia księgi akcyjnej oraz wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności dotyczących:
 • umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 • umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki;
 1. ustalania faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami –

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione bierzemy pod uwagę m. inn.

 • związki pomiędzy celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania;
 • kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relacje między osobami, których dane dotyczą, a administratorem;
 • charakter danych osobowych;
 • ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania;
 • stosowane zabezpieczenia.

 

 1. Spółka przetwarza dane identyfikujące Akcjonariusza w zakresie niezbędnym do ustalenia i realizacji praw akcjonariusza, wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności:
 2. dane osobowe: imię i nazwisko;
 3. dane identyfikacyjne: PESEL;
 4. dane kontaktowe (adres);
 5. dane finansowe (numer rachunku bankowego, kwota należna do wypłaty).

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskania danych, a w szczególności:
 • inni Akcjonariusze (w związku  z ich prawem do przeglądania listy Akcjonariuszy);
 • PKO BP Biuro Maklerskie (w związku z zawartą umową o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy);
 • podmioty świadczące usługi w związku z organizacją Walnego Zgromadzenia (w szczególności usługi: prawne,  notarialne, informatyczne);
 • sądy, urzędy skarbowe;
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, audytowe, biegli rewidenci.

 

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres:
 • trwania uprawnienia z akcji;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu ADO – do momentu ustania interesu, a w szczególności na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest niezbędne do wpisania do księgi akcyjnej, ustalenia Pani/Pana uprawnień i wykonywania przez Panią/Pana swoich praw z akcji.

Jeżeli jest Pani/Pan pełnomocnikiem akcjonariusza lub innej osoby uprawnionej z akcji Spółki, podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania przez Panią/Pana w imieniu mocodawcy przysługujących mu praw z akcji.

Jeżeli jest Pani/Pan zastawnikiem, użytkownikiem akcji, podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania przez Panią/Pana praw przysługujących z akcji.

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 2. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO ;
 3. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 4. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
 7. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 21 RODO.

 

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane. Spółka nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.